คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรับผลงานนวัตกรรมสู่การขอการจดสิทธิบัตร ภายใต้โครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับผลงานนวัตกรรมสู่การขอการจดสิทธิบัตร ภายใต้โครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แกลเลอรี่