คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21" และมีการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น ประกอบด้วย การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ และการพัฒนานักศึกษา

อาจารย์โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดการความรู้ (KM) ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ให้เป็นไปตามองค์ความรู้ความสามารถของบุคลากรในคณะ และเพื่อนำองค์ความรู้ไปเป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรการเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน

แกลเลอรี่