คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University Malaysia Kelantan ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 24 คน ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Faculty of Agro-based Industry, University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แกลเลอรี่