คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์

  คณบดีคณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับการคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563" จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย