คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์หลักสูตรเคมีรับรางวัลชนะเลิศ The 2nd PERF YRU 2016 (สายวิชาการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการโหวตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโครงการ The 2nd PERF YRU 2016 (สายวิชาการ) สรรหาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีคุณธรรม โดยรับมอบถ้วยรางวัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

แกลเลอรี่