มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บุคลากร

ชื่อ :
ดร.รูฮัยซา ดือราแม
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- วัสดุศาสตร์

- การสอนฟิสิกส์

- การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

อีเมล์ :
ruhaisa.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0894624420 ต่อ
ชื่อ :
รศ.ดรลิลลา อดุลยศาสน์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- การศึกษา

- การพัฒนาวิชาชีพครู

- การสอนคณิตศาสตร์

- นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์

อีเมล์ :
lilla.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70001
ชื่อ :
ผศ.ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- การจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์

- นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

- มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้

อีเมล์ :
muneeroh.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0836524664 ต่อ
ชื่อ :
ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

สถิติและการวิจัย

อีเมล์ :
vorrapot.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
ผศ.ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- เคมีวิเคราะห์ 
- ไบโอเซนเซอร์ 

อีเมล์ :
Orawan.T@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

ผลงานวิชากการ

อีเมล์ :
phimpawee23@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 43400
ชื่อ :
ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
urairat.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-638 ต่อ 16700
ชื่อ :
ดร.ศศิธร พังสุบรรณ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- พฤกษศาสตร์

- ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ไมโครเทคนิค

- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

อีเมล์ :
sasithorn.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 73301
ชื่อ :
ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

- อีเลิร์นนิ่ง

- ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

อีเมล์ :
computeredu@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 74100
ชื่อ :
ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

ผลงานวิชาการ

อีเมล์ :
kordej.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 40000