มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

     มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้พร้อมทักษะในการสอนและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นครูวิชาชีพและเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 บนพื้นฐานขององค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู หลักสูตรมีการพัฒนานักวิชาการและครูวิชาชีพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีความรอบรู้และความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีทักษะในการเรียนการสอนและการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลพร้อมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

1) การพัฒนาหลักสูตร

      ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ก้าวกระโดดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสถานการณ์ความต้องการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและเป็นกลไกสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ประกอบกับปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีการเปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต จึงทำให้ผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต้องหาแหล่งข้อมูลในการที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับยุคศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  ซึ่งต้องใช้เวลาในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีระดับที่สูงขึ้น โดยการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และได้มาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด

2) ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

       การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการทางการศึกษา  กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์” ตลอดจนการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสม เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา และมุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน

อัตลักษณ์

    เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิตที่มีข้อกำหนดเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยปฏิบัติการสอนวิชาเอก 1 เทอม ในสถานศึกษา (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

       1) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและการประกอบอาชีพ

      2) มีความรู้และทักษะในด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       3) มีความสามารถในการทำวิจัยและสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทางด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่น

       4) มีความเป็นผู้นำเชิงวิชาการ สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนรู้