มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับอนุสิทธิบัตร จากผลงานเรื่อง "สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับอนุสิทธิบัตร จากผลงานเรื่อง "สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม"

แกลเลอรี่