มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายซูไฮมี สาเเม และคณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบรรยาย ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นายซูไฮมี สาเเม ว่าที่ ร.ต.หญิง ชัญญานุช แย้มไสว และนางสาวซาวียะห์ สาเหาะ นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.รูฮัยซา ดือราแม และผู้ช่วยศาสตราจารย์โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบรรยาย ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากผลงานวิจัย "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาดาราศาสตร์โลกและอวกาศ เรื่อง การเกิดเมฆ ด้วยบทเรียนเอ็มเลิร์นนิง (M-Learning) บนโทรศัพท์มือถือร่วมกับเทคนิคการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อภิปราย (POE) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา" งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (NSCIC 2022)

แกลเลอรี่