มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายนุรสรินทร์ การีจิ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยาย ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นายนุรสรินทร์ การีจิ นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยาย ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากผลงานวิจัย "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้การเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)" งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (NSCIC 2022)

แกลเลอรี่