มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับการจดแจ้งอนุสิทธิบัตร จากผลงาน "สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุมภายในของรูปห้าเหลี่ยม"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับการจดแจ้งอนุสิทธิบัตร จากผลงาน "สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุมภายในของรูปห้าเหลี่ยม"

แกลเลอรี่