มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

2565 นักศึกษารุ่นที่ 2

แกลเลอรี่