มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย       

ชื่อเต็ม :   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ   :   ค.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ  

ชื่อเต็ม  :   Master of Education (Teaching Science, Mathematics and Computer)

ชื่อย่อ   :   M.Ed. (Teaching Science, Mathematics and Computer)