มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1

หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 (กลุ่ม 2) วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง SMT&STEM ชั้น1 อาคาร5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่