มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2

       กลุ่ม 1 สำหรับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีการรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

       กลุ่ม 2 สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีการรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

รูปแบบ

       หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ภาษาที่ใช้

       หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา

       รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

       เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

       ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว