มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ถูกเรียนเชิญป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ร่วมสะท้อนผลในกิจกรรม เปิดชั้นเรียน OPEN CLASS ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และอาจารย์ ดร.รูฮัยซา ดือราแม ได้ถูกเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ร่วมสะท้อนผลในกิจกรรม เปิดชั้นเรียน OPEN CLASS ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2566

แกลเลอรี่