มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู

#ขอแสดงความยินดี

นายมะรอกี แมเดาะ นายเกาซัร โตะแม นายอานัส สามอ นายกามาลุดดีน ภู่ทับทิม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  ได้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู

แกลเลอรี่