มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ณ ห้อง SMT & STEM อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-10.30 น. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 (กลุ่ม 2) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ณ ห้อง SMT & STEM อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แกลเลอรี่