มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 นายเกาซัร โตะแม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

แกลเลอรี่