มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการศึกษา

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

           กลุ่ม 1 สำหรับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีการรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเอก

4211101

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

4212101

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์

4213101

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนคอมพิวเตอร์

4211102

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

4212102

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4213102

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

4211103

ประวัติและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

4212103

การผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

4213103

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา

หมวดวิชาเลือก

 

วิชาเลือก

3

รวม

11

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาบังคับ

4204101

การสอนสะเต็มศึกษาตามบริบทท้องถิ่น

3(2-2-5)

4204102

การวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัยการศึกษา

3(2-2-5)

4204103

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียน

3(2-2-5)

หมวดวิชาเอก

4211104

การสอนวิทยาศาสตร์แนวคอนสตรัคติวิสต์และทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้

2(1-2-3)

4212104

คณิตศาสตร์วิเคราะห์สำหรับครูคณิตศาสตร์

4213104

อีเลิร์นนิงและเทคโนโลยีการเรียนรู้

หมวดวิชาเสริม

5208101

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1

3(2-2-5)

ไม่นับหน่วยกิต

รวม

11

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาบังคับ

4204201

สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

2(1-2-3)

หมวดวิชาเลือก

 

วิชาเลือก

3

วิทยานิพนธ์

4204207

วิทยานิพนธ์

3

รวม

8

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ท-ป-อ)

วิทยานิพนธ์

4204207

วิทยานิพนธ์

9

รวม

9

                       

 แผน ก แบบ ก 2

             กลุ่ม 2 สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีการรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเอก

4211101

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

4212101

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์

4213101

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนคอมพิวเตอร์

4211102

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

4212102

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4213102

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

4211103

ประวัติและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

4212103

การผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

4213103

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา

หมวดวิชาชีพครู

4204105

ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสำหรับครูและการให้คำปรึกษา

2(2-0-4)

4204106

ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

2(2-0-4)

รวม

12

หมายเหตุ: กรณีผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าฯ ที่ลงเรียนรายวิชาของปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 ให้ทำการเทียบโอนผลการเรียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาบังคับ

4204101

การสอนสะเต็มศึกษาตามบริบทท้องถิ่น

3(2-2-5)

4204102

การวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัยการศึกษา

3(2-2-5)

4204103

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียน

3(2-2-5)

หมวดวิชาเอก

4211104

การสอนวิทยาศาสตร์แนวคอนสตรัคติวิสต์และทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้

2(1-2-3)

4212104

คณิตศาสตร์วิเคราะห์สำหรับครูคณิตศาสตร์

4213104

อีเลิร์นนิงและเทคโนโลยีการเรียนรู้

หมวดวิชาเสริม

5208101

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1

3(2-2-5)

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาชีพครู

4204204

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน

2(180)

รวม

13

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาบังคับ

4204201

สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

2(1-2-3)

 

หมวดวิชาชีพครู

 

4204202

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       

2(1-2-3)

4204203

การประกันคุณภาพการศึกษาทางการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์       

2(2-0-4)

4204205

การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1

3(270)

หมวดวิชาเลือก

 

วิชาเลือก

3

วิทยานิพนธ์

4204207

วิทยานิพนธ์

3

รวม

15

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาชีพครู

4204206

การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 2

3(270)

วิทยานิพนธ์

4204207

วิทยานิพนธ์

9

รวม

12