มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แบบฟอร์ม ว. ต่างๆ

 แบบฟอร์ม ว.1 - ว.8  

** ว. 1 - 1 แบบขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ** 

** ว. 1 - 2 แบบขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ** 

** ว.1 และว. 2 แบบขอนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ** 

** ว.3 แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ** 

** ว.4 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ **

** ว.5 แบบนำส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ  **

** ว.6 แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์ **

** ว.7 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์  **

** ว.8 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ **

** ว.9  แบบเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ **

** ว.10  แบบเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ** 

** ว.11 แบบรายงานการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ **

** ว.12 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา...ใหม่ **