มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 9.00 -12.00 น. ให้นักศึกษากลุ่ม 2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 ณ ห้อง SMT & STEM

แกลเลอรี่