มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมเสริมความเป็นครูการพัฒนาสมมรรถะความเป็นครูตามมาตรฐานคุรุสภา (กิจกรรมฝึกทักษะการสอนวิชาเอกโดยใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน)

ในวันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.  คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเสริมความเป็นครูการพัฒนาสมมรรถะความเป็นครูตามมาตรฐานคุรุสภา (กิจกรรมฝึกทักษะการสอนวิชาเอกโดยใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน) ห้อง SMT & STEM อาคาร 5 คณะวิทย์ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 20 คน กิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้เพิ่มความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนได้เป็นอย่างดี

แกลเลอรี่