มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 1' 2564

คำสั่งที่ 6733/2565 1.นางสาวโซฟียา เปาะจิ

คำสั่งที่ 6733/2565 2.นางสาวชัญญานุช แย้มไสว

คำสั่งที่ 6733/2565 3.นางสาวสมฤทัย  หอมวงศ์

คำสั่งที่ 6733/2565 4.นายเกาซัร โตะแม

คำสั่งที่ 6733/2565 5.นายกามาลุดดีน ภู่ทับทิม

คำสั่งที่ 6733/2565 6.นายมะรอกี แมเดาะ

คำสั่งที่ 6733/2565 7.นายฮัมดีย์ บือแน

คำสั่งที่ 6733/2565 8.นางสาววรางคณา ชัยสุวรรณ์

คำสั่งที่ 6733/2565 9.นายรัฐเดช  เซ็ง

คำสั่งที่ 6733/2565 10.นางสาวนาดียะห์  สาหม๊ะ

คำสั่งที่ 6733/2565 11.นางสาวนูรุลฮาซานะห์ บุญมาเลิศ

คำสั่งที่ 7128/2565 12.นายอานัส สามอ

คำสั่งที่ 7128/2565 13.นางสาวแวซากียะห์ วานิ

คำสั่งที่ 7128/2565 14.นายอามัน วีรภัทรษฎากร

คำสั่งที่ 7128/2565 15.นางสาวสุพัตรา เนาว์ไพร

คำสั่งที่ 7128/2565 16.นางสาวซาวียะห์ สาเหาะ

คำสั่งที่ 7128/2565 17.นางสาวอังคณา ทิพยรุ่งโรจน์

คำสั่งที่ 7243/2565 18.นายอัฟนันต์ อาแว

คำสั่งที่ 7243/2565 19.นางสาวซูมัยรียะห์  บือแน

คำสั่งที่ 7243/2565 20.นางสาวสุมัยย๊ะ สาแอ

คำสั่งที่ 7243/2565 21.นางสาวรูนีดา  เลาะยะผา