มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 1' 2564

1.คำสั่งที่ 6341/2565 นายอัฟนันต์ อาแว

2.คำสั่งที่ 6341/2565 นางสาวโซฟียา เปาะจิ

3.คำสั่งที่ 6341/2565 นางสาวชัญญานุช แย้มไสว

4.คำสั่งที่ 6341/2565 นางสาวซูมัยรียะห์  บือแน

5. คำสั่งที่ 6341/2565 นายอานัส สามอ

6.คำสั่งที่ 6341/2565 นางสาวแวซากียะห์ วานิ

7.คำสั่งที่ 6341/2565 นายอามัน วีรภัทรษฎากร

8.คำสั่งที่ 6341/2565 นางสาวสมฤทัย  หอมวงศ์

9.คำสั่งที่ 6341/2565 นางสาวสุพัตรา เนาว์ไพร

10.คำสั่งที่ 6341/2565 นายเกาซัร โตะแม

11.คำสั่งที่ 6341/2565 นายกามาลุดดีน ภู่ทับทิม

12.คำสั่งที่ 6341/2565 นายมะรอกี แมเดาะ

13.คำสั่งที่ 6341/2565 นางสาวซาวียะห์ สาเหาะ

14.คำสั่งที่ 6341/2565 นายฮัมดีย์ บือแน

15.คำสั่งที่ 6341/2565 นางสาววรางคณา ชัยสุวรรณ์

16.คำสั่งที่ 6341/2565 นางสาวอังคณา ทิพยรุ่งโรจน์

17.คำสั่งที่ 6341/2565 นายรัฐเดช  เซ็ง

18.คำสั่งที่ 6341/2565 นางสาวนาดียะห์  สาหม๊ะ

19.คำสั่งที่ 6341/2565 นางสาวรูนีดา  เลาะยะผา

20. คำสั่งที่ 6341/2565 นางสาวนูรุลฮาซานะห์ บุญมาเลิศ

21. คำสั่งที่ 3222/2566 นายซูไฮมี สาแม 

22. คำสั่งที่ 3222/2566 นายอัสฮาร์ เละเเม็ง 

23 คำสั่งที่ 3486/2566 นางสาวสุมัยย๊ะ สาแอ

24.คำสั่งที่ 5706/2566 นางสาวนูรุลฮาซานะห์ บุญมาเลิศ