มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 1'2564

1. คำสั่งที่ 1879/2566 นายเกาซัร โตะแม

2. คำสั่งที่ 2381/2566 นางสาวสมฤทัย หอมวงศ์

3. คำสั่งที่ 2381/2566 นายมะรอกี แมเดาะ

4. คำสั่งที่ 2381/2566 นายฮัมดี บือแน

5. คำสั่งที่ 2381/2566 นางสาววรางคณา ชัยสุวรรณ์

6. คำสั่งที่ 2381/2566 นางสาวนาดียะห์ สาหม๊ะ

7. คำสั่งที่ 2381/2566 นางสาวสุมัยย๊ะ สาแอ

8. คำสั่งที่ 2794/2566 นายอามัน วีรภัทรษฎากร

9. คำสั่งที่ 2794/2566 นางสาวแวซากียะห์ วานิ

9. คำสั่งที่ 2794/2566 นางสาวชัญญานุช แย้มไสว

10. คำสั่งที่ 2794/2566 นายรัฐเดช เซ็ง

11. คำสั่งที่ 2794/2566  นางสาวสุพัตรา เนาว์ไพร

12. คำสั่งที่ 3296/2566  นายกามาลุดดีน ภู่ทับทิม

13. คำสั่งที่ 3296/2566  นางสาวอังคณา ทิพยรุ่งโรจน์

14. คำสั่งที่ 3296/2566  นายอานัส สามอ

15.  คำสั่งที่ 3296/2566  นางสาวซาวียะห์ สาเหาะ

16. คำสั่งที่ 5556/2556 นางสาวนูรุลอาซานะห์ บุญมาเลิศ