มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร

  1. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

  • กลุ่ม 1 สำหรับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีการรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
  • กลุ่ม 2 สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีการรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก 2

กลุ่ม 1
(ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีการรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู)

กลุ่ม 2

(ผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีการรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู)

1.  หมวดวิชาบังคับ

11

11

2.  หมวดวิชาชีพครู

-

16

3.  หมวดวิชาเอก

10

10

4. หมวดวิชาเลือก

6

3

5. วิทยานิพนธ์

12

12

6.  หมวดวิชาเสริม

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

รวมไม่น้อยกว่า

39

52