มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

        เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  นายมะรอกี แมเดา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ตามแนวทาง PISA เรื่องหลักการนับเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

       นายฮัมดี บือแน นักศึกษาหลักสูตร ฯ  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนเสมือนจริงด้วยจักรวาลนฤมิต โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

แกลเลอรี่