มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  นางสาววรางคณา  ชัยสุวรรณ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกตา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

       นางสาวสมฤทัย  หอมวงศ์ นักศึกษาหลักสูตร ฯ  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "กการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด Concrete-Pictorial-Abstract ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง รูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

แกลเลอรี่