มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เชิญชวนรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เชิญชวนรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมกะมูดู  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

แกลเลอรี่