มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกะมูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) นางสาวนาดียะห์ สาหม๊ะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การพัฒนาชุดกิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้งร่วมกับสื่อความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรม รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ แผลงศร เป็นประธานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

          นางสาวสุมัยย๊ะ สาแอ นักศึกษาหลักสูตร ฯ  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ รายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ แผลงศร เป็นประธานและอาจารย์ ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

แกลเลอรี่