มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมกะมูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) นายรัฐเดช เซ็ง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงด้วยจักรวาลนฤมิตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทางเทคโนโลยี วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ แผลงศร เป็นประธาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 

        นางสาวสุพัตรา เนาว์ไพร นักศึกษาหลักสูตร ฯ  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อ " การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Concrete-Pictorial-Abstract ร่วมกับโปรแกรม GeoGebra AR เรื่อง เวกเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกเชิงปริภูมิสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 " โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ  เป็นประธาน  รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก                                                                 

แกลเลอรี่