มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมอบรมเสริมความเป็นครู เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูตามมาตรฐานคุรุสภา (การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบการวิจัยในช้ันเรียน)

เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมความเป็นครู เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูตามมาตรฐานคุรุสภา (การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบการวิจัยในช้ันเรียน) ในรูปแบบออนไลน์ โดยได์รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

แกลเลอรี่