มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มรย. จัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฯ

วันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 09.00 - 12.00 น นักศึกษาหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คือ นักศึกษานายซูไฮมี  สาเเม โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง  และอาจารย์ ดร.รูฮัยซา ดือราแม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์อย่างราบรื่น นักศึกษาทุกคนได้รับคำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง จากคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อให้งานวิจัยมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

ลิงค์รูป https://drive.google.com/drive/folders/1N6xpEBSFRWoopptdV3nVQEtWjdgeGAuJ?usp=share_link