มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูตามมาตรฐานคุรุสภา (กิจกรรมฝึกทักษะการประเมินคุณภาพจากกรณีศึกษาสถานศึกษาในพื้นที่)

กิจกรรมอบรมเสริมความเป็นครู เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูตามมาตรฐานคุรุสภา (กิจกรรมฝึกทักษะการประเมินคุณภาพจากกรณีศึกษาสถานศึกษาในพื้นที่) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. อบรมโดยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 

 

 

ลิงค์รูปภาพ https://drive.google.com/drive/folders/1t7wQpAm7l3_a-M-fC9Slo3xGMkyH5b-3?usp=share_link