มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เชิญชวนรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เชิญชวนรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 

 

ลิงค์เบนเนอร์ https://drive.google.com/drive/folders/1_vEweprFn6c0iNMfr6tQHeDd3yXin_Wz?usp=share_link