มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เชิญชวนรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์

เชิญชวนรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 

 

ลิงค์เบนเนอร์ : https://drive.google.com/drive/folders/1EdPuUtpNlWxT90oaNmETvXfgp4XNzKhp?usp=sharing