มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การตอบรับลงตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนาดีย๊ะ สาหม๊ะ และผศ.ดร. มูนีเร๊าะ ผดุง 
นางสาวสุมัยย๊ะ สาแอ และอาจารย์ ดร. ฟูไดละห์ ดือมอง

ได้รับการตอบรับลงตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2566

แกลเลอรี่