มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายรัฐเดช เซ็ง ได้รับรางวัลดีเด่น ภาคบรรยาย การศึกษา

นายรัฐเดช เซ็ง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ภาคบรรยาย การศึกษา หัวข้อวิจัยเรื่อง "การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงด้วยจักรวาลนฤมิตรร่วมกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทางเทคโนโลยี วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 (Research and Social Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) "การวิจัยและนวัตกรรมสังคมมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่