มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรีชชัญญานุช แย้มไสว ได้รับรางวัลระดับดีมาก ภาคบรรยาย การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีชัญญานุช แย้มไสว นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร.รูฮัยซา ดือราแม ได้รับรางวัลระดับดีมาก ภาคบรรยาย การศึกษา หัวข้อวิจัยเรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม โดยใช้วิธีการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พลังงานกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 (Research and Social Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) "การวิจัยและนวัตกรรมสังคมมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่