มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายอานัส สามอ ได้รับรางวัลดีเด่น การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 (The 6th CRU-National Conference in Science and Technology : NCST 6th 2023) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายอานัส สามอ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.รูฮัยซา ดือราแม และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ ได้รับรางวัลดีเด่น หัวข้อวิจัยเรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาร่วมกับห้องเรียนจักรวาลนฤมิตรเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3" การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 (The 6th CRU-National Conference in Science and Technology : NCST 6th 2023) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แกลเลอรี่