มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 

ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเบยจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่