มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมหลักสูตร เรื่อง การใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. นักศึกษาหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 66 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมหลักสูตร เรื่อง การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม  โดยใช้โปรแกรม Zotero ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์ บรรณารักษ์หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยอบรมด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

แกลเลอรี่