มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมหลักสูตร เรื่อง ภาษาอังกฤษทางวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. นักศึกษาหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 66 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมหลักสูตร เรื่อง ภาษาอังกฤษทางวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ บัญชา อาจารย์คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยอบรมด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

แกลเลอรี่