มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เข้ารับโล่รางวัลหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับดีมาก

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เข้ารับโล่รางวัลหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับดีมาก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่