มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกะมูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) นางสาวนูรุลฮาซานะห์ บุญมาเลิศ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่องโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาร่วมด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ เป็นประธาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

แกลเลอรี่