มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

2564 นักศึกษารุ่นที่ 1

แกลเลอรี่