มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา 

       1. ครู/อาจารย์ ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในสถาบันการศึกษา 

       2. นักวิชาการ นักวิจัย นักฝึกอบรม    

       3. บุคลากรด้านการศึกษาในองค์กรต่าง ๆ