มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการคัดเลือกจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการคัดเลือกจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจำปี 2563

แกลเลอรี่