มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะทำงาน ได้รับทุนจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 จากงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาหนังสือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้"

แกลเลอรี่